อาคารเรียน​

 


ห้องสมุด

 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

ห้อง ดนตรี นาฏศิลป์

 


โรงอาหาร

 

ห้องน้ำ

 


บ้านพักครู

 

แหล่งเรียนรูปธรรมชาติ