ข้อมูลบุคลากร


 
นายโท จินากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 
นางปานจิตร บัวรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

ครู ชำนาญการพิเศษ 


นายธานิตย์ ชุมนิรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
Project Image

นางมณีรัตน์ ชุมนิรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางยุพดี อินทรสำอางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

 


นางพุตตาล บุตรละคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


 


ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ กำแพงเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวมนฑนา ยาสมุทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


นางหทัยชนก บรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

 

Project Image

นางสาวปุณยนุช ไพยสูตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


 

Project Image

นางสาวกาญจนา ปักษาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


ครูชำนาญการ 

Project Image

นายเสฏฐวุฒิ ขวัญทอง
ครูชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
Project Image

นางนิลาวัลย์ สันตะศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
Project Image

นางพอขวัญ บุญถนอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
Project Image

นายเดชา สังข์ทอง
ครูชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 


นางนาตยา กรกฎ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
Project Image

นางสาววารีย์ ไขยกาศ
ครูชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
Project Image

นางสาวพรพิศ ละม้าย
ครูชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
Project Image

นางสาวภิทิตา สยามไชย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


 

Project Image

นางสาววิภาดา หล้ายม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


ครู  

Project Image

นางสาวณัฏฐกานต์ ญาติ 
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาร
Project Image

นางสาวจุรีพร มิ่งมาลี
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
Project Image

นางสาวอริสรา ชัยสมิต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
Project Image

นางฉัตรฤทัย ฤกษ์เวียง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 

Project Image

นายสุชิน เขียวมรกต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Project Image

นางสาวรุ่งนภา แสนเสนาะ 
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Project Image

นายรุ่งโรจน์ สุขทั้งโลก
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
Project Image

นายอนิรุตน์ หารี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์


 

Project Image

นางสาวพัทธ์ธีรา โมกหอม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ครูผู้ช่วย

 

Project Image

นางสาววิพารัตน์ ประทุมชาติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Project Image

นายชลทิศ จันทร์พฤกษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Project Image

นางสาวคนึงนิตย์ นัทธีประทุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลป์
Project Image

นางสาวสิริกร บุญโกย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


 


    นางสาวพิมพิศา ฝูงทองเจริญ
              ครูผู้ช่วย           
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์


ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง และ บุคลากรอื่นๆ 

Project Image

นางบุศริน นิลยอง
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางละมัย ศิริรัตน์
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
Project Image

นางสาวสุกัญญา พรมประเสริฐ
ครูอัตราจ้างธุรการ 

 
Project Image

นายบุญธเนศ นุกูลญาติ
นักการ