กลุ่มบริหารงานวิชาการ

PDF คู่มือบริหารงานวิชาการ.pdf
 


 


นางปานจิตร บัวรินทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 
 


นางสาวปุณยนุช ไพยสูตร

หัวหน้างานบริหารวิชาการ​


  

Project Image

นายเสฎฐวุฒิ ขวัญทอง

ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ
ระดับปฐมวัย

 

Project Image

นางสาวรุ่งนภา แสนเสนาะ

ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ
ระดับประถมศึกษา

Project Image

นางฉัตรฤทัย ฤกษ์เวียง

ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ
ระดับมัธยมศึกษา

  

Project Image

นางสาวพัทธ์ธีรา โมกหอม

งานทะเบียนวัดผลระดับประถมศึกษา

Project Image

นางสาววิพารัตน์ ประทุมชาติ

งานทะเบียนวัดผลระดับมัธยมศึกษา

Project Image

นางสาววารี ไชยกาศ

งานหลักสูตรปฐมวัย 

Project Image

นายรุ่งโรจน์ สุขทั้งโลก

งานทะเบียนนักเรียน

 

Project Image

นางสาวพิมพิศา ฝูงทองเจริญ

คณะทำงาน

Project Image

นางนาตยา กรกฎ

คณะทำงาน

 ภาระงานบริหารงานงบประมาณปฎิทินบริหารงานงบประมาณแบบฟอร์มเอกสารงานงบประมาณ