กลุ่มบริหารงานบุคคล

PDF คู่มืองานบุคลากร.pdf 


 


นางปานจิตร บัวรินทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
 


นางพุตตาล บุตรละคร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

Project Image

นางสาวพรพิศ ละม้าย

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

Project Image

นายสุชิน เขียวมรกต

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

Project Image

นางสาวสิริกร บุญโกย

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลภาระงานบริหารงานงบประมาณปฎิทินบริหารงานงบประมาณแบบฟอร์มเอกสารงานงบประมาณ