กลุ่มบริหารงานทั่วไป

PDF คู่มือบริหารงานทั่วไป.pdf
 


 


นางปานจิตร บัวรินทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 
 


นางพอขวัญ บุญถนอม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป​

  

Project Image

นางมณีรัตน์ ชุมนิรัตน์

คณะทำงาน

Project Image

นางสาวกาญจนา ปักษาพันธ์

คณะทำงาน

 

Project Image

นางนิลาวัลย์ สันตะศรี

คณะทำงาน 

Project Image

นายเดชา สังข์ทอง

คณะทำงาน

Project Image

นางสาวจุรีพร มิ่งมาลี

คณะทำงาน

Project Image

นางสาวณัฏฐกาตน์ ญาติ

คณะทำงาน


 
Project Image

นายชลทิศ จันทร์พฤกษ์

คณะทำงานภาระงานบริหารงานงบประมาณปฎิทินบริหารงานงบประมาณแบบฟอร์มเอกสารงานงบประมาณ