นางปานจิตร บัวรินทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

 


นางหทัยชนก บรรจง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

Project Image

นางสาวมนฑนา ยาสมุทร์

หัวหน้าการเงิน

Project Image

นางสาวภิทิตา สยามไชย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

Project Image

นางสาววิภาดา หล้ายม

เจ้าหน้าที่


Project Image

นางสาวอริสรา ชัยสมิตร

เจ้าหน้าที่

Project Image

นางสาวคนิงนิตย์ นัทธีประทุม

เจ้าหน้าที่

Project Image

นางสาวพรพิศ ละม้าย

เจ้าหน้าที่

 
Project Image

นายอนิรุตน์ หารี

เจ้าหน้าที่

Project Image

นายเสฏฐวุฒิ ขวัญทอง

เจ้าหน้าที่

 

 ภาระงานบริหารงานงบประมาณปฎิทินบริหารงานงบประมาณแบบฟอร์มเอกสารงานงบประมาณ